Sakrament małżeństwa udziela małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.

(KKK 1661)


Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć sakrament małżeństwa zgłaszają się w kancelarii parafii przynajmniej trzy miesiące przed datą ślubu przedstawiając:

  • metryki chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (z datą wystawienia nie przekraczającą pół roku);
  • świadectwa z religii z ostatniej klasy szkoły średniej;
  • zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich *;
  • zaświadczenie o spotkaniach w poradni rodzinnej **;
  • w przypadku małżeństwa konkordatowego narzeczeni dostarczają 
  • zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego. Wystarczy odebrać dwa miesiące przed datą ślubu i dostarczyć do kancelarii parafialnej

Gdy narzeczeni są spoza parafii.

Osoby spoza parafii chcące zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej świątyni, zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego proboszcza, miejsca aktualnego zamieszkania. Wystarczy zgoda proboszcza jednej ze stron.

 * Katechezy przedmałżeńskie: za prowadzenie katechez przedmałżeńskich odpowiada Duszpasterstwo Rodzin przy Kurii Bielsko-Żywieckiej. Więcej informacji na temat katechez znajdziesz tutaj: https://nauki.rodzina.bielsko.pl/

** Poradnię w naszej parafii prowadzi: P. Sabina tel. 664-187-325